ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว  ( Privacy Notice)

บริษัท สุรพลไฟน์เนสท์  จำกัด  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา ข้อมูลที่เก็บรวมรวบจากเว็บไซต์ จุดขายและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ปรากฎบนเครือข่ายออนไลน์ เช่น Facebook, Google เป็นต้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การประมวลผล”) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะกระทำภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  โดยประกาศฉบับนี้ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด  จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจกับท่านได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย 

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลภายนอกกับบริษัทฯ  ท่านจะต้องแน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้รับทราบคำประกาศนี้ หรือได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ  ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่น ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอที่จะพิจารณาเข้าทำสัญญากับท่าน รวมถึงไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญา หรือข้อผูกพันได้ในบางกรณี

บริษัทฯ ขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ขอบข่ายของวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

ลำดับวัตถุประสงค์ฐานทางกฎหมาย
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับลูกค้า
1.เพื่อการเปิดบัญชีลูกค้า หรือบัญชีข้อมูลการเป็นสมาชิกในการบริหารจัดการคำสั่งซื้อการจัดเตรียมสินค้าและ/หรือบริการ   การจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการ    การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน  การบริการหลังการขาย  การคืนสินค้า และดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอการปฏิบัติตามสัญญา
2.เพื่อการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารทางการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมแก่ท่านเช่น  การแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ผ่านทาง อีเมล  เอสเอ็มเอส  แอปพลิเคชัน   โซเชียลมีเดีย  โทรศัพท์  ไดเร็กเมล รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทําแบบสอบถาม สัมภาษณ์สอบถามความพึงพอใจหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
3.เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น การเข้าสู่ระบบ (Log in)เข้าเว็บไซต์ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
4.เพื่อความจำเป็นสำหรับบริษัทฯ ในการก่อตั้งหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
1.เพื่อการดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ก่อนเข้าทำสัญญา เช่นการลงทะเบียนคู่ค้าการเปิดบัญชีคู่ค้า การพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติการจัดซื้อจัดจ้างการปฏิบัติตามสัญญา
2.เพื่อการจัดทำสัญญาและการบริหารจัดการสัญญาเช่น การตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง การพิจารณา จัดทำ และลงนามในสัญญาทางการค้าและหรือบริการการปฏิบัติตามสัญญา
3.เพื่อการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างท่านกับบริษัทฯประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
4.เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พรบ.ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น การปฏิบัติตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการผู้มาติดต่อ ผู้ที่เข้าไปในบริเวณอาคาร สำนักงาน   โรงงานหรือสถานที่
1.เพื่อการควบคุมและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารสำนักงาน โรงงานหรือสถานที่ และการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงการติดต่อแลกบัตรเพื่อเข้าปฏิบัติงานภายในสถานที่ การแลกบัตรเข้าออกหรือปฏิบัติงานในบริเวณอาคารสำนักงาน โรงงานหรือสถานที่  การบันทึกข้อมูลส่วนบุคลเพื่อบริหารจัดการด้านความปลอดภัยการเข้าออกไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และการบันทึกภาพภายในอาคาร สำนักงาน โรงงานหรือสถานที่ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
2.เพื่อดำเนินการตามกระบวนการภายในต่าง ๆ ก่อนการเข้าภายในบริเวณอาคารสำนักงาน โรงงานหรือสถานที่ เช่น การอบรมเกี่ยวกับการเจรจาธุรกิจ  การเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้า และการตรวจสอบประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
3.

เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

 

การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล
4.เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักรการปฏิบัติตามกฎหมาย

2. ข้อมูลที่ทำการเก็บรวมรวม

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บจะขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวซึ่งอาจมีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกไม่ได้เป็นการอนุญาตหรือแสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเว็บไซต์ภายนอกกับบริษัทฯ และบริษัทฯไม่อาจรับรองหรือควบคุมนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัย การเก็บคุกกี้ หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกได้

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขายนั้นๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และจะเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการซื้อขายนั้น หรือในกรณีที่ท่านประสงค์ติดตามรับข่าวสารจากบริษัทฯ  ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ จนกว่าท่านจะแจ้งความประสงค์ยกเลิกการรับข่าวสารตามช่องทางที่กำหนดไว้

4. ความยินยอม

ในบางกรณีบริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนดให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้

 

5.2 บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลและเปิดเผยแก่ผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัท บนหลักการเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยชอบเท่านั้น 

6.  คุกกี้

คุกกี้ (Cookie) คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเชื่อมต่อและเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคุกกี้จะช่วยเบราว์เซอร์ของท่านในการนำทางไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ข้อมูลจากคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการที่เป็นมิตร หรือ ตรงกับความต้องการของท่านได้มากขึ้น เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม คุกกี้ไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติม และจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่จะให้ความพึงพอใจแก่ท่านมากยิ่งขึ้น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุกกี้จะจดจำประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ และโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ท่านติดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนั้น คุกกี้ยังจะจดจำสิ่งที่ท่านชอบ เช่น ภาษา และภูมิภาค และกำหนดให้เป็นค่าตั้งอัตโนมัติเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก คุกกี้บางตัวเป็นคุกกี้ชั่วคราว และบางตัวเป็นคุกกี้ถาวร ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นระยะเวลาที่นานกว่า

สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น ติดตามและวิเคราะห์การใช้งานเชิงสถิติ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อช่วยในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์

บริษัทฯ จะไม่ใช้คุกกี้ในการรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะเลือกปฏิเสธ หรือปิดกั้นคุกกี้ที่บริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ท่านได้    โดยการเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน – โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนูช่วยเหลือ (Help) ในเบราว์เซอร์  ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ   ดังนั้น หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ ท่านอาจจะต้องคอยปิดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวโดยส่งอีเมล หรือทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทฯ  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ยืนยันตัวตนอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้พิสูจน์ตัวตนใดๆ ที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ จะถูกนำไปประมวลผลตามและในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งสิทธิตามกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่านหากมีเหตุอันสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งถึงการปฏิเสธและเหตุผลในการปฏิเสธคำขอดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายกรณี บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่มีอยู่ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน   ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ  ท่านสามารถสอบถามหรือร้องเรียนมายังบริษัทฯ  หรือดำเนินการต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

8. มาตรการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน และมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยข้อมูลของบริษัทฯ  เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

9. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำประกาศฉบับนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

10. การติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection officer : DPO)

สถานที่ติดต่อ : บริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด  เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์  ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ  10270    โทรศัพท์ : 02-385-3038  ต่อ 767    อีเมล์: Service@suraponfinest.com

โดยแจ้งวัตถุประสงค์และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รายละเอียดบริษัทฯ ที่ท่านติดต่อ พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ใช้ในการยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธคำขอในกรณีที่เห็นว่าเอกสารที่ได้รับไม่เพียงพอในการยืนยันตัวตนของท่าน

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565