นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด 09/08/2565

1. บทนำ 

1.1 บริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด   บริษัทฯ ดูแลความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างจริงจัง เรายึดมั่นต่อการเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้กับทางบริษัทฯ ทั้งหมด 

1.2 การประกาศนโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

1.3 ในระหว่างการให้บริการแก่ท่านหรือการเข้าถึงข้อมูล (ตามที่ได้ให้นิยามไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการ) เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลข้อมูล โดยรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

1.4 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีขึ้น เพื่อให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม และได้รับระหว่างการให้บริการ หรือการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ผู้ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ   โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษาและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

1.5 โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด   รวมถึงประกาศแจ้งอื่นใดที่บริษัทฯอาจมีขึ้นเฉพาะกาล   ขณะที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน   เพื่อให้ท่านได้รับรู้ว่าบริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและเพื่ออะไร  หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้หรือข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดดูข้อมูลในส่วนการติดต่อบริษัทฯ  ในตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

1.6 การใช้บริการกับบริษัทฯ   การลงทะเบียนบัญชี  การเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม และ/หรือเข้าถึงบริการ  เมื่อท่านได้รับทราบ  และตกลงลงนาม หรือเลือกปุ่ม “ยินยอม” “ข้าพเจ้าตกลงยอมรับ ข้อปฏิบัติ  ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของบริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด ” “ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนี้ และภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท  สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด” ท่านรับทราบว่าท่านได้รับแจ้งและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และท่านยังได้ตกลงและยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้อธิบาย และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้  หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของบริษัทฯ ได้ 

1.7  หากบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว  บริษัทฯจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนแพลตฟอร์ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อ โดยอาจแจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบก็ตาม เมื่อท่านยังคงใช้บริการกับบริษัทฯ ต่อไปหลังจากนั้น ให้ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว  กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย หรือการแก้ไขใด ๆ กับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.8 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ร่วมกับ การบอกกล่าว ข้อสัญญาและข้อตกลงให้ความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ เปิดเผย และ/หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  โดยนโยบายนี้จะไม่ได้มีผลบังคับเหนือกว่าการบอกกล่าว หรือข้อสัญญาและข้อตกลงใดๆ เว้นแต่เราจะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น  

2. บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม   แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

2.2 ระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้ข้อมูลและใช้บริการจากบริษัทฯ   โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 

(ก) ข้อมูลระบุตัวตน เช่น  ชื่อ  เพศ  วันเกิด  หมายเลขบัตรประชาชน  รูปภาพ หรือเสียง ที่ท่านได้เปิดเผย/แชร์ให้กับบริษัทฯ

(ข) ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่สำหรับการการติดต่อ/ ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้า/ การวางบิลรับเช็ค/ การส่งอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย  ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน  ID Line และช่องทางโซเชียลอื่นๆ เป็นต้น

2.3 ระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้บริการจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อท่านได้เปิดหน้าบัญชี หรือ มีสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด หรือ มีการยืมอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย หรือ มีการชำระค่ามัดจำสินค้า และชำระค่าบริการสินค้าต่างๆ

(ข) เมื่อท่านได้รับบริการใด ๆ จากบริษัทฯ

(ค) เมื่อท่านได้ติดต่อกับบริษัทฯ ทางอีเมล์  Line@  หรือช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ รวมไปถึงเมื่อท่านติดต่อกับฝ่ายขายและฝ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ 

(ง) เมื่อท่านได้ติดต่อซื้อขายกับบริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด  ผ่านช่องทางติดต่ออื่น ๆของบริษัทฯ 

2.4 ระหว่างระยะเวลาที่ท่านมีการสั่งซื้อและใช้บริการ ท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอกมายัง บริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือข้อกำหนดอื่นใด 

2.5 ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเท่านั้น และท่านต้องหมั่นทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน และแจ้งให้บริษัทฯทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ   บริษัทฯ มีสิทธิที่จะร้องขอเอกสารยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เคยให้ไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบลูกค้าของบริษัทฯ 

2.6 บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อเมื่อท่านสมัครใจที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทฯ หรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น  อย่างไรก็ตามหากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ  หรือท่านได้ถอนความยินยอมของท่านในการให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในภายหลัง บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านหรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการต่อไปได้

2.7 ท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลที่ท่านเคยส่งให้บริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันได้ ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

2.8 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใดแก่บริษัทฯ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอม หนังสืออนุญาต และการอนุญาตตามที่จำเป็นจากบุคคลภายนอกดังกล่าวให้นำมาเปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเขาให้แก่บริษัทฯ และให้บริษัทเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

2.9 หากท่านสมัครเป็นผู้ใช้บริการของเราโดยใช้บัญชีเครือข่ายสังคมใดของท่าน หรือ  เชื่อมต่อบัญชีบริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด ของท่านกับบัญชีเครือข่ายสังคม บริษัทฯ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ซึ่งท่านได้สมัครใจให้ไว้แก่ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าว และบริษัทฯ จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

2.10 ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเข้าเป็นผู้ใช้บริการของแพลตฟอร์มบริษัทฯ ผ่านทางบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (“Social Media Account”) หรือเชื่อมโยงบัญชีบริษัทฯ กับ Social Media Account ของท่าน  หรือใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์ใดๆของบริษัทฯ  บริษัทฯ อาจเข้าถึงข้อมูลของท่านที่ท่านได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการ Social Media Account ของท่านโดยสมัครใจภายใต้นโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการนั้น  โดยบริษัทฯจะจัดการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนฉบับนี้เสมอ

2.11 หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น ท่านอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของบริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ นั้น อาจส่งผลต่อการใช้บริการของท่าน  ตัวอย่างเช่น การยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งจะเป็นการปิดใช้งานคุณลักษณะตามตำแหน่งที่ตั้ง

3. การใช้คุกกี้ (Cookies)

3.1  บริษัทฯ หรือ บุคคลอื่นผู้ให้บริการในนามของบริษัทอาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือฟีเจอร์อื่นๆ ในบางคราว เพื่อช่วยให้บริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวม หรือเปิดเผยแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ หรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ซึ่งฟีเจอร์นี้จะช่วยให้บริษัทฯ ปรับปรุงแพลตฟอร์มและบริการที่บริษัทนำเสนอ หรือช่วยให้บริษัทฯ มอบบริการและฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้ “คุกกี้” คือ ตัวระบุต่างๆ ที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านซึ่งบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน วิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือแพลตฟอร์ม จำนวนผู้ใช้ และกิจกรรมอื่นๆภายในแพลตฟอร์มของบริษัทฯ อาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ท่านเลือกซื้อ และเว็บเพจต่างๆ ที่ท่านเข้าชมด้วย ซึ่งท่านใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นสินค้า (shopping cart) ของท่าน เพื่อมอบเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านโดยเฉพาะ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อตรวจสอบการใช้บริการของบริษัทฯ แพลตฟอร์ม 

3.2 ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าหากท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มหรือบริการได้อย่างเต็มที่

4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านหรือผ่านบุคคลภายนอก อาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย ให้แก่บุคคลภายนอก (รวมไปถึงบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกและผู้ให้บริการของหน่วยงานดังกล่าว และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ทั้งในประเทศของท่าน ผู้ขายและผู้ใช้อื่น) สำหรับวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(ก) เพื่อพิจารณา และ/หรือดำเนินการยื่นเรื่อง/ ธุรกรรมของท่านกับบริษัทฯ หรือธุรกรรมหรือการติดต่อสื่อสารของท่านกับบุคคลภายนอกผ่านบริการ

(ข) เพื่อจัดการ ดำเนินการ ให้ และ/หรือบริหารการใช้งานของท่าน และ/หรือเพื่อเข้าถึงบริการและเว็บแพลตฟอร์มของบริษัทฯ รวมถึงความสัมพันธ์และบัญชีฯ ผู้ใช้ของบริษัทฯ ท่านกับบริษัทฯ

(ค) เพื่อจัดการ ดำเนินการ  บริหาร รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการหรือการเข้าถึงข้อมูลของท่าน

(ง) เมื่อท่านใช้แอปพลิเคชั่น เว็บแพลตฟอร์ม หรือบริการอื่นของบุคคลภายนอกที่ใช้หรือรวมกับบริการของเราบุคคลภายนอกนั้นอาจรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านโพสต์หรือแบ่งปัน

(จ) เพื่อบังคับเงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

(ฉ) เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น

(ช) เพื่อติดต่อหรือสื่อสาร ตอบข้อซักถามผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความและ/หรือข้อความแฟกซ์  อีเมล และ/หรือไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด  เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ หรือการใช้บริการ ในการสั่งซื้อสินค้า  การยืมอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย   ผลตอบรับ  ข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งของท่านในระหว่างที่มีใช้บริการต่างๆ  ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมจากบริษัทฯ  

 (ซ) เพื่อส่งสินค้าให้ท่าน จากการสั่งซื้อสินค้า การส่งอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย หรือในกรณีการพิจารณาดูแลลูกค้าจากปัญหาด้านคำร้องเรียน บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปยังบุคคลภายนอก เพื่อที่จะดำเนินการส่งสินค้า อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย และบริการอื่นๆ ให้แก่ท่าน (เช่น ส่งให้ผู้ขนส่งสินค้าของเรา) 

(ฌ) เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอก เพื่อที่จะยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกต้อง

(ญ) เพื่อยืนยันตัวตนของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจจับการทุจริต

(ฎ) เพื่อจัดการบัญชีของท่านที่มีกับบริษัทฯ (หากมี) 

(ฏ) เพื่อตรวจสอบการใช้บริการกับบริษัทฯ 

(ฐ) เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของบริษัทฯ และปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้ 

(ฑ) เพื่อระบุตัวตน การตรวจสอบยืนยันตัวตน หรือการตรวจสอบ หรือการรู้จักตัวตนของท่าน

(ฒ) เพื่อแสดงชื่อ  ชื่อผู้ใช้  หรือข้อมูลของท่านในเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ  เช่น มีการยืมอุปกรณ์ส่งเสริมการขายกับทางบริษัทฯ และอื่นๆ 

(ณ) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า การยืมอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ข้อร้องเรียน ผลตอบรับ การบังคับใช้ และคำร้องขอ อันเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ที่ท่านได้มีการซื้อสินค้าและได้รับบริการ จากบริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด

(ด) เพื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับท่าน โดยมีพื้นฐานมาจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้มา (ไม่ว่าให้กับบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก) เพื่อที่จะให้ข้อมูลกับท่านได้ตรง และ/หรือเกี่ยวข้องมากขึ้น 

(ต) เพื่อการตลาดและโฆษณา สำหรับการดังกล่าวนี้บริษัทฯ จะแจ้งบอกกล่าวสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการทำการตลาด และข้อมูลและสื่อเกี่ยวกับกิจกรรส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือผู้ขายบุคคลภายนอกให้กับท่านเป็นครั้งคราวไป 

(ถ) บริษัทฯ อาจปฎิบัติการประมวลผลการตัดสินใจแบบอัตโนมัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

(ท) เพื่ออนุญาตให้บุคคลอื่นปฏิสัมพันธ์เชื่อมต่อกับคุณ หรือมองเห็นกิจกรรมบางอย่างของคุณบนแพลตฟอร์ม และรวมถึงเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นส่งข้อความส่วนตัว โพสต์ความคิดเห็นให้คุณบนแพลตฟอร์ม หรือเชื่อมต่อกับคุณด้วยการใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์อื่น (social media features) บนแพลตฟอร์ม 

(ธ) เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวิเคราะห์ข้อมูล  การสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ) เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และ/หรือช่วยเสริมประสบการณ์ของท่าน 

(น) เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฏหมาย หรือปฏิบัติตาม หรือเป็นไปตามกฏหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของภาครัฐหรือตามกฏข้อบังคับภายใต้อำนาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลของท่านนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องกระทำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อทำให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม (รวมถึงการแสดงชื่อ ข้อมูล การติดต่อ และชื่อบริษัทฯ ของท่าน หากใช้บังคับ) 

(บ) เพื่อตรวจสอบบริการของบริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด 

(ป) เพื่อป้องกันและตรวจสอบ การละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ  การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเว้นหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัทฯ หรือกิจกรรมอื่นใดอันเกิดจากความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ   

(ผ) วัตถุประสงค์อื่นใดที่เราได้แจ้งแก่คุณ ณ เวลาที่ได้รับความยินยอมจากคุณ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์”)

4.2 ท่านรับทราบ ยินยอมและตกลงว่า บริษัทฯ อาจเข้าถึง การเก็บรักษา และเปิดเผย ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของท่าน และรวมถึง“เนื้อหา” ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อ บริษัทฯ หรือตามความเชื่อโดยสุจริตว่าต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายใดๆ (ข) ปฏิบัติตามคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อบริษัทฯ (ค) บังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ง)ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าโดยข่มขู่หรือตามความเป็นจริงที่ร้องต่อบริษัทฯ หรือตามข้อเรียกร้องใดๆ จากการที่ “เนื้อหา” นั้นละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น (จ) ปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณในส่วนการบริการลูกค้า หรือ (ฉ) ปกป้องสิทธิ รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและบุคคลของบริษัทฯ ผู้ใช้ และ/หรือสาธารณะ 

4.3 เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้า วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฎในข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว ณ เวลาที่ขอรับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่การดำเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

5. การเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมให้แก่บุคคลภายนอก 

5.1 ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทฯ ในเครือ หรือบริษัทฯที่เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ไม่ว่าจะมีสถานที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศ   เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทฯ ในเครือ หรือบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ดังกล่าวนั้นอาจดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเราหรือในลักษณะอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ บุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

(ก) บริษัทฯ ในเครือ บริษัทฯในกลุ่มและบริษัทฯที่เกี่ยวข้องของเรา

(ข) ผู้ใช้อื่นของเว็บแพลตฟอร์ม เพื่อวัตถุประสงค์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า

(ค) ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่บริษัทฯ ใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ บุคคลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เราใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรา บุคคลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บุคคลดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการหรือให้บริการด้านอื่นๆ เช่น บริษัทฯ รับส่งจดหมาย บริษัทฯ ที่ให้บริการขนส่ง (logistics service)          

(ง) หน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่มีอำนาจควบคุมกำกับดูแลเหนือบริษัทฯ หรือตามที่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2  

5.2  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร เช่น องค์กรของเรา เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่ต้องรับความยินยอมจากท่าน ให้นำการอนุญาตโดยกฎหมายข้างต้นมาใช้บังคับต่อไป

5.3 บุคคลภายนอกอาจปิดกั้นหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งต่อไปยังหรืออยู่ในแพลตฟอร์มอย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรือบุคคลใดอาจเข้าถึง ใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม หรือใช้ข้อมูลในทางที่ผิด โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากบริษัทฯ  ถึงกระนั้นก็ตาม บริษัทฯจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี บริษัทฯไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยได้โดยสิ้นเชิง ในกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดจากการเจาะข้อมูลที่ประสงค์ร้ายที่มีความซับซ้อนโดยผู้ที่ไม่พอใจ โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากบริษัทฯ

6. การปรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน

6.1 ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทฯ นั้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการต่อไปได้และให้บริษัทสามารถให้บริการได้ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งเราหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่อยู่กับบริษัทฯไม่แม่นยำ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย 

6.2 ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ไม่ว่าในเวลาใด โดยการแจ้งข้อมูลปัจจุบันของท่านสามารถดำเนินการได้โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ขายให้ทราบถึงข้อมูลดังกล่าว  เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน 

 6.3 หากท่านมีบัญชีกับบริษัทฯ ท่านอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของบริษัทฯได้ด้วยตนเองผ่านการตั้งค่าบัญชีที่อยู่ในแพลตฟอร์ม หากท่านไม่อยู่ในบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทฯจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.4 บริษัทฯ จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกแก้ไขไปยังทุกองค์กรที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ ผู้ซึ่งบริษัทฯได้เคยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เว้นแต่องค์กรนั้นไม่ต้องการข้อมูลแก้ไขแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฏหมายหรือธุรกิจ 

6.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อกำหนดระบุและ/หรือให้สิทธิ์องค์กรที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ที่ระบุไว้

7. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.1 ท่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกใช้ เปิดเผย เก็บรักษาหรือประมวลผลโดยบริษัทฯภายในปีที่ผ่านมา และเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกตามคำขอของท่าน บริษัทฯอาจจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของท่าน

7.2 บริษัทฯจะตอบคำขอของท่านอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามสมควร หากบริษัทฯไม่สามารถให้คำตอบท่านได้ 15 วันนับจากวันที่ท่านมีคำขอ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทฯไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่ท่านหรือไม่สามารถทำการแก้ไขตามที่ท่านร้องขอ โดยทั่วไปแล้วบริษัทฯ จะแจ้งว่าเพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ (เว้นแต่ว่าบริษัทฯมิได้ถูกบังคับให้ดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)

8. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8.1 เพื่อรักษาความปลอดภัยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล การทำสำเนา การเปลี่ยนแปลง การจำหน่าย การทำให้สูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การดัดแปลงหรือความเสี่ยงอื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯได้ใช้มาตรการในการจัดการที่เหมาะสม ทั้งที่เป็นรูปธรรมและในทางเทคนิค เช่น 

(ก) จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าถึงได้เฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าถึง

(ข) รักษาระดับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงทางคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

8.2 หากท่านพบและเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิด กรุณาติดต่อเราโดยทันที 

8.3 ท่านควรทราบว่าไม่มีวิธีการถ่ายโอนใดบนอินเตอร์เน็ตหรือขั้นตอนการเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แม้ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยนั้นได้ แต่บริษัทฯได้พยายามอย่างมากที่จะปกป้องความปลอดภัยในข้อมูลของท่านและจะทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการการรักษาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 

8.4  เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะทำลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า (i) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป และ (ii) ไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป และ (iii) ไม่มีเหตุอันจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้อีกต่อไป หากท่านหยุดการใช้งานแพลตฟอร์ม หรือสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของคุณถูกเพิกถอนหรือสิ้นสุดลง เราอาจจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อผูกพันของเราภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

9.1 บริษัทฯจะจัดเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอิเล็กทรอนิค ควบคุมโดยการใช้กุญแจ  และ/หรือ User Password  ตามระบบของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามนโยบาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยหลังจากที่ขาดการซื้อ-ขาย หรือ ขาดยืมอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เกิน 1 ปี ทางบริษัทฯจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามกฏหมายสรรพากร หรือกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

9.2 บริษัทฯ จะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือนำวิธีการที่ข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับท่านออก โดยทันทีที่เห็นสมควรแล้วว่าการเก็บรักษานั้น ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมมาแล้วอีกต่อไป และไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใด

10. ข้อมูลเด็ก 

10.1 บริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด ไม่ขายสินค้าใดๆให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี และไม่มีเจตนาที่จะให้บริการใด ๆ แก่เด็ก หรือให้เด็กใช้ลิงค์ และบริษัทฯ จะไม่รวบรวม หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวที่สามารถระบุยืนยันตัวตนได้จากผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือจัดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มหรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยตั้งใจ 

     ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้บุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดดูแลไม่ให้เด็กที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่บริษัทฯ   แต่ในกรณีที่มีการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านให้แก่บริษัทฯ  ถือว่าท่านยินยอมให้เราครอบครองข้อมูลส่วนตัวนั้น และท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในนามของเด็กผู้นั้น อย่างไรก็ตาม  เราจะทำการปิดบัญชีที่เด็กใช้และจะถอนและ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งเราเชื่อว่าถูกส่งมาจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

 10.2 ด้วยเอกสารฉบับนี้ ท่านยืนยันและรับประกันว่าท่านมีอายุเกิน 13 ปี และท่านมีความสามารถที่จะเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดนโยบายความปลอดภัยฉบับนี้ 

10.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บริการบนลิงค์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยตัวท่าน ผู้ใช้ผู้ดำเนินการในนามของท่านหรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้บริการบนลิงค์และดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันการใช้บริการที่ไม่ถูกต้องบนลิงค์

11. การเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น 

11.1 บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ อาจใช้เทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรักษาข้อมูลที่ช่วยให้บริษัทฯ สร้างประสบการณ์เฉพาะตัวที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้นเมื่อท่านใช้บริการหรือเข้าถึงลิงค์บริษัทฯ

11.2 ในการเข้าถึงเว็บแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นบนมือถือโดยส่วนใหญ่ อุปกรณ์ของท่านจะส่งข้อมูลซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งจะถูกบันทึกไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อท่านเรียกดูเว็บของบริษัทฯ โดยทั่วไปจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ของท่าน (Internet Protocol/IP) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ สิ่งบ่งชี้เฉพาะของอุปกรณ์ (unique device identifier/UDID) สิ่งบ่งชี้ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile equipment identifier/MEID) ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน ที่อยู่เว็บเพจที่อ้างอิง (ถ้ามี) หน้าที่คุณเข้าชมผ่านบนเว็บแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นบนมือถือของเรา และเวลาที่เข้าชม และบางครั้งอาจรวมถึง "คุกกี้" (ซึ่งท่านสามารถปิดการใช้งานได้โดยการตั้งค่าการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน) เพื่อช่วยให้แพลตฟอร์มจดจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของท่าน  เมื่อท่านเข้าสู่ระบบข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน และข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มของเราโดยผู้เยี่ยมชม

11.3 แอปพลิเคชั่นบนมือถือของบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านโดยใช้เทคโนโลยี เช่น GPS, Wi-Fi ฯลฯ บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ (ตามที่ได้นิยามด้านล่างนี้)  ภายใต้วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่านั้น   ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการตามตำแหน่งที่ตั้งที่ท่านร้องขอ  หรือการส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านตามตำแหน่งที่ตั้งของท่าน  หรืออนุญาตให้ท่านแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของท่านให้แก่ผู้ใช้อื่น โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการภายใต้แอปพลิเคชั่นบนมือถือของเรา   สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ ท่านสามารถถอนสิทธิ์ที่จะให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของท่านผ่านการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปิดการใช้งานบริการเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน โปรดติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ของท่าน

11.4 เช่นเดียวกันกับเมื่อท่านท่องเพจต่างๆ บนเว็บแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นบนมือถือ เมื่อท่านเข้าชมเนื้อหาและโฆษณาและเข้าใช้งานซอฟต์แวร์อื่นๆ บนแพลตฟอร์มของบริษัทหรือผ่านบริการของบริษัท ข้อมูลเดียวกันเกือบทั้งหมดจะถูกส่งมาถึงบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP (IP Address) ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ) แต่แทนที่จะส่งข้อมูลการเข้าชมหน้าต่างๆ ของท่าน  อุปกรณ์ของท่านจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณาที่เข้าชม และ/หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งผ่านบริการ และแพลตฟอร์ม (แพลตฟอร์ม) และเวลาที่เข้าชม ให้แก่บรัท 

12. การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก

12.1 บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอื่นที่ท่านให้แก่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกจะมีความปลอดภัย บริษัทฯ นำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของบริษัทฯ   ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น  ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว และต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  บริษัทฯ ขอเสนอให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่ท่านให้นั้นจะถูกนำไปเข้ารหัสไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อให้เข้าถึงได้เฉพาะตามที่ระบุข้างต้นเท่านั้น

12.2 ด้วยความพยายามที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ท่าน บริษัทฯ อาจเลือกเว็บแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงหรือติดตั้งภายในแพลตฟอร์ม บริษัทฯยังอาจเข้าร่วมในการพัฒนาแบรนด์ร่วมหรือสร้างความสัมพันธ์อื่นใด เพื่อนำเสนอธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ และ/หรือบริการ และคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้เข้าชม แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงเหล่านี้จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัว และการจัดการด้านความปลอดภัยแยกต่างหากแบบอิสระแม้ว่าบุคคลภายนอกจะมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  แต่บริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการควบคุมแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ เนื่องจากแต่ละแพลตฟอร์มจะมีข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกต่างหากเป็นอิสระจากบริษัทฯ  ข้อมูลที่รวบรวมของบุคคลภายนอก อาจไม่ได้รับมาจากบริษัทฯ

12.3 ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในเนื้อหาการจัดการด้านความปลอดภัย (หรือการไม่ได้รับความปลอดภัย) และกิจกรรมต่างๆ ของแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงเหล่านี้ แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของท่าน และให้ท่านเข้าใช้งานด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องการปกป้องความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์มและลิงก์ที่อยู่ในแต่ละแพลตฟอร์มของบริษัทฯ  และรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หากลิงก์เฉพาะไม่ทำงาน)

13. สิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

13.1 ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานควบคุมกฎเกณฑ์ หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานภาษี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานใดหรือผู้มีสิทธิที่เกี่ยวข้อง หากบริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ สิ่งที่ต้องทำหรือการจัดการ ไม่ว่าสมัครใจหรือจำเป็น ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมมือกับคำสั่งหรือการสอบสวน และ/หรือการร้องขอโดยหน่วยงานดังกล่าว โดยสิทธิ์ดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินการใดๆ และ/หรือสละสิทธิ์ของท่านในการดำเนินการใดๆ ต่อบริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัดสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ดังกล่าว

14. การถอนความยินยอมที่จะให้ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

14.1 ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอยู่ ในครอบครองหรือควบคุมของบริษัทฯ ได้โดยการส่งอีเมลไปที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองส่วนบุคคลของบริษัท อีเมล Service@suraponfinest.com และบริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาคำขอถอนความยินยอมของท่านตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

14.2 โปรดทราบว่าหากท่านถอนความยินยอมของท่านที่จะให้บริษัทฯ ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา หรือประมวลผลซึ่งข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และในรูปแบบที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ อาจจะไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินการให้บริการแก่ท่านต่อไปหรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาใดที่บริษัทฯ มีกับท่านได้ และบริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการให้บริการท่านหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญากับท่าน โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทางกฎหมายและการเยียวยาของบริษัทฯ โดยชัดแจ้งสำหรับกรณีดังกล่าว 

14.3 หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ  หรือเกี่ยวกับการจัดการบริกานโปรดติดต่อบริษัทฯ ทันทีที่อีเมล : Service@suraponfinest.com

14.4 หากท่านมีคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทฯ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทฯ ปฏิบัติตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอให้ท่านติดต่อมาที่เราเพื่อแจ้งคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจของท่าน

โปรตติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมลเพื่อแจ้งคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจได้ที่อีเมล: Service@suraponfinest.com และส่งถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

15. การเปิดเผยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.suraponfinest.com) รวมทั้งประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ และอาจสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

16. ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

      โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดการรับผิดที่ควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ